Life resilience training

Life Resilience Training

Resilience

Individer som är resilienta har färdigheter som hjälper dem att möta och hantera positiva och negativa livshändelser i livet.
Faktorer som förebygger stressrelaterad psykologisk ohälsa och utvecklar resilience kallas för skyddande faktorer.
Skyddande faktorer är:
 • God kognitiv förmåga 
 • Problemlösningsförmåga, 
 • Social kompetens, 
 • Positiv självuppfattning, 
 • Tillit till sin egen förmåga, 
 • en känsla av mening med livet, 
 • positiv framtidstro, 
 • känsloreglering och humor.

Tillgångar, resurser, och skyddande faktorer har studerats för att förklara resilience. Tillgångar är det motsatta till riskfaktorer, det finns evidens att det leder till god anpassningsförmåga, oavsett graden av risk individen beräknas ha. Resurs innebär social förmåga och strategier som man använder sig av när man hamnar i nya situationer.

Kompetensområden hos personer med resilience
 • FysiskGod hälsa
 • Lätt temperament
 • Gener; "Pick your parents well"

Sociala relationer
 • Trygg anknytning
 • Förmåga att känna tillit (basic trust)
 • Förmåga och möjlighet att aktivt ta kontakt med andra människor, utveckla vänskaps-, och nära relationer, utveckla empati

Kognitiv
 • Hög emotionell intelligens, social intelligens
 • Språk- och läsförmåga
 • Planeringsförmåga; öva sig i att förutse saker och ting; kunna hantera och möta utmaningar
 • Problemlösningsförmåga, coping
 • Initiativsförmåga att agera mot sina mål
 • Inre locus of control
 • Tillit till sin egen förmåga; självförtroende
 • Förstå sig själv, självmedvetenhet
 • Lämplig kognitiv förklaringsstil; realistisk förklaring av konsekvenser av beteende; förmåga att utvecklas

Emotionell
 • Emotionell reglering
 • Vara kreativ
 • Ha en förmåga till humor
Moral
 • Ha en förmåga och se möjligheter med att ge till andra
 • Engagera sig i sociala och/eller ekonomiska uppgifter, aktiviteter
Spirituell
 • Ha en inre tro att ens eget liv betyder något
 • Att se/hitta mening i sitt liv, även vid smärta och lidande
 • En känsla av sammanhang/samband med andra, mänskligt samband, kan se saker/händelser ett större perspektiv; t ex om man mår dåligt att det finns folk som också har det svårt just nu dvs man är inte ensam
Att vara resilient är en ständigt pågående livsprocess som tar tid och med det daglig träning,  men människor tar sig framåt.
När man är resilient innebär det inte att man inte upplever svårigheter eller stress, man lär sig hantera dem, genom mentalträning och kognitiv omstrukturering.
Känslomässig sorg och smärta är vanligt hos människor som har upplevt stress eller trauma i sitt liv.

Resilience och positiva emotioner
Man har i studier sett att människor som får högt resultat på mätningar av psykologisk resilience visar snabbare kardiovaskulär återhämtning som följer på negativt emotionellt påslag än de som svarar lågt på mätningen. Denna snabba återhämtning tros regleras av positiva emotioner som personer med hög resilience har med sig in i situationen, i form av strategier, erfarenheter m.m. Resilienta individer upplever fler positiva emotioner än mindre resilienta personer, både vid tveksamheter och i respons till stressfulla omständigheter. Dessa positiva emotioner, tillåter dem att återhämta sig från negativa emotioner. Resilienta individer är experter på att använda sig av "the undoing effect" av positiva emotioner.

Life resilient training - lrt

LRT är en träning för att öka sin förmåga till effektiv återhämtning både som förebyggande träning och är även anpassad för personer som har drabbats av psykisk ohälsa.

Träningen är en process som ska ske under hela livet, där målet är excellens, att bli motståndskraftig för motgångar och att snabbt kunna återhämta sig efter perioder som har varit betungande, träningen är inriktad mot Mental träning, Fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor.

För att bibehålla effekten av träningen är den långsiktig och har en träningsperiod på 3 månader.

Syllabus 

 • Mental och fysisk avspänning